رئیس قوه قضاییه براى دیدار با نخبگان، اساتید، اعضاى هیئت علمى دانشگاه و دانشجویان در دانشگاه زاهدان حاضر شد.

به گزارش خبرگزاری ایلتنا به نقل از میزان، آیت الله رئیسى رئیس قوه قضاییه پس از دیدار با علما و روحانیون اهل تشیع و تسنن براى دیدار با نخبگان، اساتید، اعضاى هیئت علمى دانشگاه و دانشجویان در دانشگاه زاهدان حاضر شد.