دفتر وجوهات رهبر معظم انقلاب کفاره یک روز قضای روزه عمد و کفاره روزه قضای عذر را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری ایلتنا، دفتر وجوهات رهبر معظم انقلاب کفاره یک روز قضای روزه عمد (اطعام ۶۰ فقیر) و کفاره روزه قضای عذر و نیز حداقل فطریه برای هر نفر را اعلام کرد.

بر پایه این گزارش حداقل فطریه برای هر نفر ۸ هزار تومان، کفاره یک روز قضای روزه عذر ۲ هزار و ۵۰۰ تومان و کفاره یک روز قضای روز عمد (اطعام ۶۰ فقیر) معادل یک‌صد و پنجاه هزار تومان است.