مهدی فتاحی گشتی در یادداشت کوتاهی زمینه چینی اصلاح طلبان برای رهایی نجفی از مجازات قتل عمد را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری ایلتنا، مهدی فتاحی گفت: برطبق ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی مهدورالدم یعنی فردی که جانش مورد حمایت قانون نیست و در برخی افراد اعضای بدن و در برخی به طور کلی جانشان به سبب جرمی که مرتکب شده اند دیگر مورد حمایت قانون نیستند و اگر فردی آنها را به قتل برساند یا قطع عضو کند دیه و قصاص نخواهد داشت.
به طورمثال اگر کسی مرتد شود و ارتداد او ثابت شود هرکسی او را به قتل برساند مجازات نخواهد شد ، البته در بیشتر موارد اجازه دادگاه لازم است و اگر بدون اجازه دادگاه این امر صورت گیرد قصاص و دیه نخواهد داشت اما حبس تعزیری برای قاتل در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه خانم میترا استاد در هیچ دادگاهی محاکمه نشده بود و سایر شرایط ماده ۳۰۲ را نیز نداشته پس آقای نجفی چطور از قصاص نجات پیدا خواهد کرد؟
تنها امید نجفی ماده ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی خواهد بود که در بخشی از آن بیان شده :(هرگاه مرتکب مدعی باشد که مجنی علیه، حسب مورد در نفس یا عضو، مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است یا وی با چنین اعتقادی، مرتکب جنایت بر او شده است این ادعا باید طبق موازین در دادگاه ثابت شود و دادگاه موظف است نخست به ادعای مذکور رسیدگی کند.
اگر ثابت شود که به اشتباه با چنین اعتقادی، دست به جنایت زده و مجنی علیه نیز موضوع ماده ۳۰۲ نباشد علاوه بر پرداخت دیه به مجازات مقرر در کتاب پنجم تعزیرات محکوم می شود.
حال اگر ثابت شود نجفی به دلیل بند ث ماده ۳۰۲ که در مورد رابطه جنسی زن با مرد غریبه بوده و اشتباه او از برداشت معنای درست این ماده مرتکب قتل شده است و این ادعا در دادگاه ثابت شود تنها به پرداخت نصف دیه کامل و مجازات حبس محکوم خواهد شد!
البته اثبات این موضوع بسیار مشکل است.

انتهای پیام/ ت۴۴