رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد با اشاره به طرح جدید این دانشگاه، گفت: فعالیت های فناورانه و دانش بنیان که قابل ارائه در بازار باشد، مورد حمایت مالی قرار می گیرند.

بابک نگاهداری با اشاره به راه اندازی صندوق پژوهش و فناوری در تشریح ساز و کار آن و در راستای حمایت از طرح های فناورانه گفت:

صندوق وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی، هم اکنون سرمایه ای حدودا ۱۲۰ میلیاردی دارد که برنامه ریزی دانشگاه آزاد به سمت افزایش سرمایه آن است.

وی با بیان اینکه تقریباً همه واحدهای استانهای دانشگاه آزاد سهامدار صندوق پژوهش و فناوری هستند، افزود: مجموعه فعالیت های دانش بنیان و سرمایه گذاری بر روی طرح های فناورانه و نوآوری از طریق این صندوق در دانشگاه آزاد مورد حمایت مالی قرار گرفته است. رئیس باشگاه پژوهشگران و نخبگان دانشگاه آزاد اضافه کرد: واحدهای مختلف دانشگاه در هر یک از استانها، به تناسب سرمایه ای که دارند، از سود و نفع حاصل از این فعالیت ها و سرمایه گذاری ها، بهره مند خواهند شد.

نگاهداری با تاکید بر اینکه تمرکز صندوق بر روی طرح های فناورانه و فعالیتهای دانش بنیان است، ادامه داد: باوجود آنکه اسم صندوق، «صندوق پژوهش و فناوری» است، با این حال اما ماموریت اصلی آن، سرمایه گذاری بر روی فناوری ها و فعالیت های دانش بنیان و حمایت از آنها است؛ فعالیت هایی که نهایتاً منجر به محصول تجاری سازی شده و قابل ارائه به بازار، باشد.