رئيس اتحاديه کبابي، حليم و آشپز تهران گفت: ۶۰ درصد از اعضاي صنف ما کلا مغازه‌ها را جمع کردند و دنبال کار ديگري رفتند.

حسين محمدي، رئيس اتحاديه کبابي، حليم و آشپز تهران اظهار داشت: تعطيلي هاي اخير و شيوع بيماري کرونا کمر صنف ما را شکسته است. گاهي اوقات راجع به يک صنف ميگويند کم آورد يا ضعيف شد. ولي راجع به صنف کباب و حليم تهران بايد بگوييم به صورت کامل ورشکست شد و به قهقرا رفت.

وي بيان کرد: ۶۰ درصد از اعضاي صنف ما کلا مغازه ها را جمع کردند و دنبال کار ديگري رفتند. هرچه هم ما از دولت ديديم صرفا در حد وعده و شعار بوده و عملياتي نشده است.