ابراهيم درستي نماينده وزير صمت در اصناف کشور و عضو هيئت رئيسه اتاق اصناف ايران و تهران به همراه آرا شاورديان و مجتبي توانگر اعضاي کميته استان تهران فراکسيون اصناف مجلس، صبح روز پنج شنبه ۲۶ فروردين ۱۴۰۰ با حضور در اتحاديه فلزات رنگين تهران با تعدادي از روساي اتحاديه هاي صنفي تهران نشست برگزار نمودند.

ابراهيم درستي گفت: يازدهمين نشست با حضور عبداله اقبالي رئيس اتحاديه سازندگان مصنوعات و فروشندگان فلزات رنگين تهران، عزت ا… نوازني رئيس اتحاديه ماشين ساز و فلز تراش تهران و مرتضي قديري رئيس اتحاديه توليدکنندگان و فروشندگان مصنوعات سيماني و لوازم فلزي ساختماني تهران در خصوص بررسي مشکلات صنوف مذکور برگزار گرديد.

نشست کميته استان تهران فراکسيون اصناف مجلس با حضور ابراهيم درستي نماينده وزير صمت در اصناف کشور و عضو هيئت رئيسه اتاق اصناف ايران و تهران و اعضاي کميته آقايان آرا شاورديان و مجتبي توانگر نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به صورت هفتگي با اصناف تهران برگزار مي گردد.