رئيس اتحاديه سوپر مارکت داران تهران در رابطه با کمبود و يا فراواني شکر اظهار داشت: شکر در بازار با قيمت کيلويي ۱۵ هزار توماني وجود دارد، اما شکر تنظيم بازاري مدت يک ماه است که علي رغم پرداخت وجه آن از سوي متقاضيان به آنها تحويل داده نشده است .

سعيد درخشاني، رئيس اتحاديه سوپر مارکت داران تهران در ادامه تاکيد کرد: روال کار به اين صورت بوده که هر بار تقاضا از سوي اعضا به شرکت تابان تحويل مي شد و طي دو يا سه روز جلو درب مغازه محموله شکر تحويل خريدار مي شد؛ اما اين بار با وجود اينکه پول واريز شده و شرکت تابان نيز پول را به بهمن مرکزي ريخته است اما نه شکر تحويل داده شده و نه زمان تحويل اعلام مي شود.

وي ادامه داد: اين در شرايطي است که کل مبلغ مدت يک ماه است که توسط خريداران واريز شده ولي تکليف مردم تا کنون که مطلع هستم معلوم نيست.

درخشاني تاکيد کرد: شکر تنظيم بازاري با کيلويي ۸۷۰۰ تومان در اختيار فروشندگان قرار مي گرفت و اکنون که تحويل نمي شود، بازار از شکر ۱۵ هزار توماني مملو است.

وي با تاکيد بر اينکه انتظار مي رورد در جريان تهيه و توزيع شکر، مسئولان با دقت و مديريتي شايسته تر اقدام نمايند گفت: افرادي که پول را به حساب شرکت تابان ريخته اند نمي دانند که شکر را کي مي توانند تحويل بگيرند و يا اينکه در صورت عدم تحويل شکر، پول خود را کي باز پس مي گيرند. از مسئولان مي خواهم هر چه زودتر تکليف اين افراد را مشخص نمايد