حسین محمدی رئیس اتحادیه صنفی کباب و حلیم تهران در گفتگو با خبرگزاری کسب و کار و نشان تجاری "دبنا" با اشاره به وضعیت نامطلوب اقتصادی صنفی گفت: در حال حاضر با وضعیت بحرانی کرونا و شیوع پیک های متعدد این ویروس وضعیت اقتصاد بخش خصوصی بخصوص جامعه صنفی با مشکلات متعددی مواجه شده است.

حسین محمدی رئیس اتحادیه صنفی کباب و حلیم تهران در ادامه اشاره کرد: با توجه به وضعیت اصناف دولت و نهاد های مربوطه باید با درک شرابط نا مساعد اقتصادی تدابیری را برای تسهیل شرایط فعالیت این مجموعه ها در نظر بگیرند چراکه در حال حاضر یک مدیر بخش خصوصی علاوه بر خطرات بیماری کرونا و محدودیت های سختگیرانه ستاد ملی کرونا با دغدغه های مالیاتی و بیمه ای نیز مواجه است.

یک نکته بسیار حائز اهمیت در مورد این مسئله این است که مسئولین امر باید توجه  داشته باشند که بیش از نیمی از اقتصاد کشور را جامعه صنفی تشکیل می دهد و حجم بزرگی از اشتغال و فعالیت مولد اقتصادی کشور در اصناف در جریان است که امروز بخاطر بحران کرونا با چالش بسیار جدی مواجه شده است، در این شرایط مدیران دولتی نیز باید عنایت ویژه و خاص متناسب با شرایط داشته باشند و نگاه خود را تغییر دهند اما متاسفانه تا کنون شاهد تغییر دیدگاه از جانب مسئولین نبوده ایم.

حقیقتا در این ایام اعضای صنف ما شدیدا تحت فشار بوده اند و حرف ما به مسئولین ادارات مالیات این هست که واقعا بر کدام درآمد قرار است مالیات اخذ شود. امید ما این هست که در دولت جدید با نگاه جدیدی به موضوع بخش خصوصی و بویژه جامعه صنفی کشور تصمیم گیری شود و فشار های موجود بر جامعه صنفی کاهش پیدا کند.