حسین محمدی رئیس اتحادیه کباب و حلیم تهران در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری کار و نشان "دبنا": وزیر جدید صنعت و معدن عنایت ویژه ای به اصناف کشور داشته باشد چراکه کلید حل مشکل اقتصادی امروز کشور در دست اصناف است.

حسین محمدی در ادامه این گفتگو گفت: امروز مسئله اصلی کشور مشکلات اقتصادی و تورم حاصل از رکود است، به زعم کارشناسان کلید حل مشکل و عبور از این رکود فقط در دست اصناف کشور است و اصناف میتوانند با استفاده از شبکه گسترده اقتصادی خود در سراسر کشور اشتغال و اقتصاد را سامان ببخشند.

اما برای تحقق این مسئله دولت و بویژه وزارت خانه صنعت و معدن و شخص وزیر محترم باید عنایت بسیار ویژه ای به جامعه بزرگ صنفی کشور داشته باشد و در ترکیب و چیدمان جدید ساختار وزارت خانه از کارشناسان و اعضا جامعه صنفی مشورت بگیرد.

همانطور که مقام معظم رهبری امسال را سال تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها نامگذاری کردند به حق باید در زمینه رفع موانع کسب و کار های کوچک و متوسط و اصناف بکوشیم تا بتوانیم با استفاده از ظرفیت جامعه صنفی از دست انداز های اقتصادی پیش رو عبور بکنیم و همه اینها زمانی محقق می شود که جامعه صنفی به جایگاه بالقوه خود برسد.