در راستاي پيگيري مسائل و مشکلات پيرامون اصناف و ارائه راهکارهايي جهت مديريت هر چه بهتر بازار نشست ابراهيم درستي نماينده وزارت صمت در اصناف کشور و عضو هيئت رئيسه اتاق اصناف ايران و تهران با دکتر محسن رضايي معاون اقتصادي رئيس جمهور برگزار گرديد.

در اين نشست ابراهيم درستي گزارشي از وضعيت و خدمات اصناف در زمان شيوع ويروس کرونا ارائه و عنوان کرد: اصناف در حدود دو سال گذشته همواره در خط مقدم خدمت رساني و تامين کالاهاي اساسي و مايحتاج ضروري مردم قرار داشته اند و به دليل شرايط رکود و تعطيلي هاي ناشي از کرونا آسيب هاي جدي اقتصادي بر ايشان وارد گرديده است.

درستي با بيان اينکه حمايت هاي دولت از اصناف بايد واقعي و متناسب با آسيب ها باشد، افزود: در دولت قبل حمايت هايي براي کسب و کارها عنوان شد که يا در حد بخشنامه باقي ماند يا به هيچ وجه براي اصناف توجيه اقتصادي نداشته و مورد استقبال قرار نگرفت.

نماينده وزير صمت در اصناف کشور با انتقاد از تاخير در واکسيناسيون اصناف گفت: واکسيناسيون اصناف اقدام حداقلي دولت براي اصناف مي باشد که بايد پيشتر از اين صورت ميگرفت که متاسفانه محقق نگرديد. اميدواريم قول مسائد مسئولان در دولت سيزدهم براي واکسيناسيون اصناف سراسر کشور سريعا عملياتي و اجرايي گردد.

عضو هيئت رئيسه اتاق اصناف ايران و تهران در خصوص اقدامات لازم براي مديريت هرچه بهتر بازار اظهار داشت: هر چه دولت دخالت کمتري در بازار داشته باشد، قطعا نتيجه بهتري را شاهد خواهيم بود. اتحاديه هاي صنفي و اتاق هاي اصناف در سراسر کشور بهترين جايگاه براي تنظيم بازار مي باشند و دولت بايد اختيارات مديريت و تنظيم بازار را به خود اصناف واگذار نمايد.

درستي تاکيد کرد: تشکيل کارگروهي به محوريت معاونت اقتصادي رئيس جمهور با حضور اتاق هاي اصناف ايران و تهران، وزارتخانه هاي صمت، جهاد کشاورزي، اقتصاد و دادگستري در راستاي واگذاري اختيارات مديريت و تنظيم بازار به اصناف و نظارت توسط اين کارگروه ميتواند بسيار اثرگذار باشد.

در پايان دکتر محسن رضايي معاون اقتصادي رئيس جمهور ضمن تقدير از عملکرد اصناف در تمامي عرصه هاي انقلاب اسلامي به ويژه در ايام شيوع ويروس کرونا و همچنين موافقت با پيشنهادات مطروحه و برگزاري جلسه کارگروه در آينده نزديک، بيان داشت: نگاه دولت سيزدهم اعتماد به بخش خصوصي و فراهم نمودن شرايط لازم براي مديريت و تنظيم بازار مي باشد. معتقديم اصناف و بازاريان بايد در اين حوزه نقش آفريني نمايند و دولت نيز نظارت و حمايت هاي مورد نياز را به بهترين شکل اجرايي خواهد نمود.

  • منبع خبر : اتاق اصناف تهران