قانون نظام صنفی آیین نامه اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی صراحت دارد که مقدمات برگزاری انتخابات هیات مدیره اتحادیه های صنفی باید شش ماه قبل پایان اعتبارنامه های اعضای هیات مدیره برگزار شود اما درتهران اتحادیه و اتحادیه های هستند که بیش از 20 ماه از پایان اعتبارنامه های می گذرد.

به گزارش خبرنگاردبنا یکی از اتحادیه های قدیمی و ریشه دار تهران اتحادیه خواربار فروشان یا به اصطلاح بقالی است. اعبتارنامه اعضای هیات مدیره این اتحادیه بیش از ۲۰ماه است که گذشته است و حتی تمام مراحل فراخوان انتخابات و تایید صلاحیت این اتحادیه هم انجام شده است اما هیات اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران تاکنون با نامه های که ستاد ملی کرونا داده بود از اجرای انتخابات خود درای می کرد اما از مردادماه امسال که مجوز برگزاری انتخابات در تهران از سوی ستاد ملی کرونا صادر شد بار هم این سازمان انتخابات را برگزار نکرد و اتحادیه خوابار فروشان بیش از یکسال است که با هیات مدیره بدون اعتبارنامه اداره می شود.

  • نویسنده : همت الله شکری –خبرنگار پایگاه خبری دبنا
  • منبع خبر : خبرگزاری "دبنا"