روسای اتحادیه های صنفی با توجه به سهل انگاری در اجرای قانون وعدم نظارت وپیگیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای اجرای قانونی که در مجلس به تصویب رسیده است چنان قدرت ماورایی برای خودشان متصور شدند که حتی صدور پروانه کسب اعضای صنف را به دلخواه خودشان صادر می کنند وپاسخگوی نهادها وسازمانهای مربوطه هم نیستند.

علیرضا پاینده دبیراتحادیه خدمات فنی شهرستان بابل به خبرنگار دبنا گفت: اززمان ورودم به اتحادیه، سعی کردم کارهای هیات مدیره راازحالت سنتی، به سمت چارچوب قانون نظام صنفی عملیاتی کنم. ولی بامقاومت‌های زیادرئیس وبه تبع آن هیات مدیره مجبورشدم باکمک مراجع قانونی کارهای اتحادیه را به روزرسانی کنم.

وی اضافه کرد: درابتدا کارمند بازنشسته ای جذب شده  غیرقانونی که حقوقی بیشترازکارمند قانونی اتحادیه می گرفت را اخراج نموده وحق وحقوق ضایع شده مدیراجرایی را پیگیری نمودم وحقوقش راطبق قانون پرداخت نمودیم.

پاینده تصریح کرد: خداراشکرمی کنم جلوی پرداختی های بیش ازاندازه اعضای صنف به اتحادیه راگرفتم وطبق قانون پول دریافت کردیم. جلوی هدیه دادن هابه مؤسسات ازجیب اتحادیه راگرفتم تا کسی با پول اتحادیه برای خودش شخصیت نخرد. جلوی کارهای غیرقانونی وسنگ اندازی درزیر پای اعضاء را برداشتم.

دبیراتحادیه خدمات فنی شهرستان بابل تصریح کرد: انجام این کارها برای آقای رئیس که خود را قیم اتحادیه می‌داند و به تبع آن،هیات مدیره وبازرس خوشایند نبود. خواستن یک جورایی حال بنده را گرفته وبه نوعی مرا تنبیه کنند به همین دلیل نشستند ونقشه کشیدند.زمان تمدیدجوازکسبم شد۲۶بهمن ماه سال ۹۹ بود. جوازی که درمغازه شخصی خودم چندبارتمدید شده است . اما حال ابعد از چندین سال آقای رییس عشقش کشید تمدید نکند. در حالی که اصلا وابادا هیچ تخلفی نداشته وندارم. این آغاز ماجراهای من برای تمدید پروانه کسب است. یک روز آقای رئیس گفت: طبق ضوابط نمی توانیم جوازکسب راتمدید کنیم مغازه ات بامتراژ۱۹متروبالکن ۱۲مترکوچک است وباید۲۴مترباشد.

پاینده گفت: طبق قانون. ن. ص ضوابط جدید، مهندسی شده توسط رئیس اتحادیه با رعایت ماده۹ شرایط تمدید پروانه ازآئین نامه اجرایی ماده۱۲ق. ن. ص برای متقاضیان پروانه کسب جدید قابلیت استماع را دارد،نه برای اینجانب که ۳۲ سال جوازکسب دارم.ضمن اینکه متراژمغازه با احتساب بالکن محاسبه می‌شود. خلاصه به اتاق اصناف بابل نامه نوشتم.  گفتند باید طبق قانون جوازرا صادرکنید.ولی رئیس دلش نخواست و صادرنکرد. به کمیسیون نظارت بابل نامه نوشتم در تاریخ دوم اردیبشهت ماه سال ۱۴۰۰ کمیسیون تصویب کرد تا ظرف یک هفته باید جوازکسب صادرشود اما باز هم آقای رییس گفت من تصمیم می گیرم در اتحادیه چکار کنم ورئیس صادرنکرد.

دبیراتحادیه خدمات فنی شهرستان بابل گفت: رئیس اتحادیه به دروغ به مسولانی که بارها نامه زدند که پاینده مرتکب تخلفی نشده وباید پروانه کسب را بدهید گفت.  قبلا چون مغازه اش بزرگ بوده جوازداده بودیم ولی وسط مغازه اش را دیوارکشید به همین خاطرنمی توانیم طبق ضوابط جوازبدهیم

باگفتن این دروغ بزرگ کمیسیون نظارت به نمایندگان پنج ارگان عضوکمیسیون  نظارت، ماموریت داد تا ازمغازه من بازدید بعمل آورند تا صحت موضوع معلوم گردد، که بعد ازبازدیدهیات منتخب تایید کردند که ادعاهای آقای  رئیس اتحادیه نادرست است وحق به متقاضی پروانه کسب دادند وصورتجلسه شد که مغازه ازقبل هم باهمین متراژبوده وچندین مرحله تمدید شده است. رئیس اتحادیه فقط بخاطر حالگیری پاینده این کارها را انجام داده است تا نتوانم پروانه کسب بگیرم ودرانتخابات اتحادیه شرکت کنم چون خودش نمی تواند طبق ماده  به رئیس وقت دادندتاجوازکسبم راصادرنمایند

مجددا بخاطراینکه جوازم صادرنشه دست به تهمت زدن به بنده کردوبه دروغ گفت: کروکی واجار قانون نظام صنفی در انتخابات شرکت کند نمی گذارد فردی که می داند رای می آورد شرکت کند تمام تلاشش این است که از بستگانش رای بیاورند ولی حضور من موجب می شود به هدفش نرسد. این بار نامه زد که نامه های قبلی را پاینده یواشکی ازلای پرونده دزدیده است وبا تحریک بازرس اتحادیه اورا نیزواداربه نوشتن یک گزارش کذب وخلاف واقع وتهمت ناروا زدن به من کرد.که بنده برای هردوبزرگواراظهارنامه قانونی بخاطراثبات ادعای دزدیده شدن مدارک رافرستادم تا ظرف یک هفته پاسخ قانونی بدهند درغیراین صورت حتما دردادسرا اعاده حیثیت خواهم کرد

دبیراتحادیه خدمات فنی شهرستان بابل تاکید کرد از زمانی که موضوعات قرعی مربوط به تاسیس شرکت حقوقی ویا ازاین احادی هبه اتحادی هدیگر مطرح شد بازی هایش شدت گرفته وبه خصوص با نامه معاون اول محترم قوه قضاییه دیگر نمی توانیم به آقای رییس بگویم بالای چشمت ابرو است. دیگر به هیچ یک ازنامه های مسولان سازمان وکمیسیون نظارت جواب هم نمی دهد وصراحتا می گوید وقتی مجلس شورای اسلامی حامی من است این نامه های که می فرستند برای چی جواب بدهم ما روسای اتحادیه ها سرجایمان هستیم هیچ کس نمی تواند مارا از جایمان بلند کند.

گفتنی است موارد مشابه این پرونده و خوکامگی و خودرای روسای اتحادیه های صنفی در کشور به وفور وجود دارد ولی تاکنون رسانه ای به آن نپرداخته است. همچنین اسناد این نامه نگاری ها در “دبنا ” موجود است.

  • نویسنده : همت الله شکری اطاقسرا
  • منبع خبر : خبرگزرا دبنا