وزارت صمت طی بخشنامه ای اعلام کرد افرادی که قبل از سال 92 به عنوان بازرس عضو هیات مدیره وبعد از سال 92 عضو هیات مدیره بودند نمی توانند دیگر عضو هیات مدیره شوند.

به گزارش خبرنگار “دبنا” در حالی که وزارت صمت جلوی برگزاری انتخابات هیات مدیره وبازرسی اتحادیه های صنفی را گرفته است در پاسخ به استعلام سازمان صمت خراسان شمالی به تاریخ ۱۲/۸/۱۴۰۰ اعلام کرد عضویت افراد قبل از سال ۹۲ در اتحادی هبه عنوانبازرس به عنوان یک دوره عضویت در هیات مدیره محسوب می شود وبا این شرایط اگر همین فرد بعد از سال ۹۲ عضو هیات مدیره بود دیگر نمی تاوند کاندیدای حضور در انتخابات هیات مدیره شود واگر هم بعد از سال ۹۲ عضوهیات مدیره نبود می تواند یک دوره دیگر عضو هیات مدیره شود.

گقتنی است که براساس تبصره دو ماده ۲۲ قانون نظام صنفی هرفرد می تواند دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب عضو هیات مدیره اتحادیه باشد.

  • نویسنده : همت الله شکری اطاقسرا