در پی بروز تنش های شدید در یک میان اعضای هیات مدیره یک اتحادیه وبی توجه ای رییس به سایر اعضا علی رغم نامه پلیس اماکن برای برون رفت از مشکلات اتحادیه مذکور سکوت اتاق اصناف تهران وسازمان صمت جای سوال دارد.

براساس مستنداتی که به پایگاه خبری دبنا رسیده است در پی بالا گرفتن تنش و درگیری بین رییس واعضای هیات مدیره ای در تهران شکایت به پلیس اماکن تهران بزرگ رسید وپلیس به عنوان عضوی از کمیسیون نظارت و کمیته کارشناسی سازمان صمت تهران طی نامه ای راهکارهای مهم واصلی برون رفت از مشکلات اعضا را هم تعیین کرد وبه سازمان صمت تهران پیشنهاد داد.

پرونده این اتحادیه با اعلام شکایت ها در اتاق اصناف تهران تا این لحظه مسکوت مانده است و در طی چندماه گذشته بارها گذر هیات مدیره به اتاق اصناف تهران رسید وجلسات رفع کدورت برگزار شد اما نتجیه ای نداشت وحتی هیات مدیره یکبار مانع از حضور رییس با ساختامن اتحادیه شدند با این وجود اتاق اصناف تهران که باید پرونده اتحادیه را به سازمان صمت ببرد ودرکمیته کارشناسی وکمیسیون نظارت برای ادامه فعالیت رییس واعضای هیات مدیره تصمیم گیری شود هنور پرونده را به سازمان صمت نبرده است.

انتظار می رود اتاق اصناف تهران در خصوص برخورد با متخلفان هیات مدیره ورییس اتحادیه های صنفی سریع تر وقاطع تر عمل کند تا موارد دیگری که در خصوص برخی از روسای اتحادیه ها مطرح است افکار عمومی را به پذریش شایعات سوق ندهد.

  • نویسنده : همت الله شکری اطاقسرا
  • منبع خبر : هیات مدیره اتحادیه مشغول دعوا هستند وارد نشوید