دیوان عدالت اداری کشور طی حکمی انتخابات اتحادیه صنفی که بعد از تاریخ صدور حکم رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری برگزار شده بود را باطل اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار “دبنا” به دنبال برگزاری انتخابات اتحادیه صنف عکاسان وچاپخانه داران اسلامشهر که به دستور سازمان صمت استان تهران برگزار شد همه اعضایی که انتخاب شدند بیش از چند دوره عضو اتحادیه بودند ودر عمل ماده ۲۲قانون نظام صنفی از سوی سازمان صمت تهران اجرا نشد.

انتخابات اتحادیه مذکور به تاریخ ۱۰دی ۱۳۹۹ برگزارشد وبه دستور یدالله صادقی رییس سازمان صمت استان تهران مقررشد برای اعضای هیات مدیره انتخاب شده اعتبارنامه صادرشود امایکی از اعضای علی البدل این اتحادیه به دیوان عدالت اداری شکایت کرد ودرمرحله اول شعبه ۳۵ دیوان عدالت اداری حکم توقف صدور اعتبارنامه را صادر کرد وبعد از بررسی پرونده حکم نهایی را صادر کرد.

در این پرونده نماینده حقوقی سازمان صمت استان تهران مدعی شده که فراخوان ومراحل انتخابات هیات میدره این اتحادیه قبل از صدور رای هیات عمومی دیوان عدالت ادرای وبرگزاری انتخابات قبل از اعلام رای در روزنامه رسمی کشور انجام شد ودرنتیجه مشمول رای هایت عمومی دیوان عدالت ادرای نمی شود.

رییس شعبه ۳۵ دیوان عدالت اداری پس بررسی مدارک ودفاعیات شاکی نظر بخش حقوقی سازمان صمت را رد کرد واز آنجایی که طبق قانون آیین دادرسی دیوان عدالت ادرای رای هیات عمومی از زمان صدور قابل اجرا است وباید انتخابات اتحادیه مورد شکایت باطل شود افرادی که مشمول بند ۲ماده ۲۲قانون ظنام صنفی ورای هیات عمومی دیوان عدالت اداری می شوند حذف گردند وانتخابات با شرایط ماده ۲۲قانون نظام صنفی برگزار شود.

از نکات جالب این پروند اصرار سازمان صمت استان تهران بر برگزاری انتخابات در همه شهرهای استان تهران به غیراز پایتخت است واینکه اصراردارد افرادی که مشمول ماده ۲۲قانون نظام صنفی هستند بمانند واز این موضوع در دیوان عدالت اداری دفاع می کند برای متصدیان واحدهای صنفی عجیب است. این در حالی است که حاضر نمی شود در شهر ترهان که بیش از ۶ اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی اعتبارنامه هایشان باطل است ووفق قانون نظام صنفی ماههاست غیرقانونی درراس اتحادیه هستند انتخاباتی برگزار کند.

گفتنی است که به زودی اخباری از روند جلسات با معاون اول قوه قضاییه و بخشنامه های متناقض مرکز اصناف وزارت صمت وپشت پرده علت عدم اجرای ماده ۲۲ قانون نظام صنفی در وزارت صمت رونمایی خواهیم کرد.

  • منبع خبر : همت الله شکری اطاقسرا