ماده 39 قانون نظام صنفی را مجلس شورای اسلامی تصویب کرد تا چشم بینای کمیسیون نظارت استان وشهرستان وحتی هیات عالی نظارت بر عملکرد هیات مدیره وریسس اتحادیه های صنفی باشند اما متاسفانه کارکرد این کمیسیون چشم پوشی از تخلفات ، گروکشی رای برای زمان انتخابات و استخدام فامیل در اتحادیه ها شده است.

گزارش خبرنگار “دبنا حاکی از انست که ، یکی از اصلی ترین دلایل بروز کم کاری وروزمرگی وتخلفات گسترده وحتی تخلفات مالی ناشی از عملکرد کمیسیون ماده ۳۹ قانون نظام صنفی است. شاید از خودتان بپرسید مگر کمیسیون ماده ۳۹ چکاره است؟

براساس ماده ۳۹قانون نظام صنفی که در حقیقت این کمیسیون بازرسی از اتحادیه ها وگزارش نتایج بازرسی به اتاق اصناف وکمیسیون نظارت استان را برعهده داردو وقانون قدرتی زیاد وبزرگ به این کمیسیون داد که فراترا ز نقش رییس اتاق وهیات رییس اتاق اصناف است.

بر این اساس وظایف کمیسیون بازرسی مجامع امور صنفی به قرار زیر است:

‌الف – بازرسی امور مربوط به اتحادیه‌ها به منظور حصول اطمینان از رعایت‌ضوابط و مقررات صنفی و تنظیم گزارشهای لازم.

‌تبصره – کمیسیون موظف است نتیجه بررسی و گزارشهای خود را ازطریق هیات‌رئیسه اتاق اصناف شهرستان جهت بررسی کمیسیون نظارت تسلیم دارد.

ب – بازرسی و رسیدگی به شکایات و اعتراضاتی که به اتاق اصناف شهرستان می‌رسد‌و ارائه گزارش لازم به اتاق.

خیلی جاب است بدانید که در ابتدای فعالیت چهارساله هیات رییسه اتاق اصناف ویا حتی مجمع صنوف توزیعی وتولیدی سابق بر سر اینکه چه فرد نزدیک به هیات رییسه یا رییس مجمع سابق ویا فرد صاحب نفوذ در هیات رییسه اتاق اصناف فعلی بر کرسی ریاست این کمیسیون بنشیند کشمکش سنگینی وجود داشته ودارد.

در اتاق اصناف که شش یا هفت کمیسیون فعال برای اخذ مشاوره از روسای اتحادیه های صنف تشکیل می شوند سه کمیسیون به ترتیب اولویت بسیارحساس هستند و نقش موثری در آینده کاری روسای اتحادیه های صنفی دارد به همین دلیل اعضای کمیسیون های فوق برای اینکه هوای همدیگررا داشتهباشند به همدیگر نون قرض می دهند وتخلفات همدیگر را همپوشانی می کنند . در عوض خواسته های غیر قانوین یکدیگر را پوشش وجلوه قانونی می دهند ونمی گذارند کسی سراز تخلفات آنها دربیاورد. تازمانی که خودشان وبخصوص اعضای کمیسیون ماده ۳۹ نخواهند کسی از تخلفات عدیده ومخفی انها سر در نمی اورد.

کمیسیون ماده ۳۹، کمیسیون تشخیص وکمیسیون نالی وبودجه سه کمیسیون به ترتیب دارای اولویت هستند که روسای اتحادیه های صنفی تلاش دارند عضو این کمیسیو نها شوند وبرای عضویت لابی هم می کنند. در زمان تعیین ریاست این کمیسیون به خصوص کمیسیون ماده ۳۹ و به خصوص درتهران لابی در حد تعیین رییس جمهوری در بین روسای اتحادیه های صنفی انجام می شود .شاید به همی ندلیل است که یکی از روسای اتحادیه های صنفی در سخنرانی در جمع اعضای اتحادیه اش خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفته است: شما هم بارای انتخاب می شوید ماهم با رای انتخاب می شویم.

کمیسیون ماده ۳۹ نقش محوری وبازرسی از اتحادیه های صنفی را برعهده دارد وبه طور کامل وجامع از تخلفاتی که این کمیسیون در تهران وشهرستانها مرتکب می شود در قسمت بعدی به ان می پردازیم. تخلفاتی نظیر چشم پوشی از حساب مخفی روسای اتحادیه های که داعیه ریاست اتاق اصناف ایران دارد . چشم پوسی از تخلفات رییس اتحادیه ای که از مردم به طور غیر قانونی پول می گیرد وجواز صادر می کند ویا اینکه رییس اتحادیه ای که تخلف دارد را شناسایی می کنند و در عوض افراد فامیل دور ونزدیک را در اتحادیه های صنفی استخدام می کنند. و دهها مورد تخلف مالی وغیر مالی دیگر که در گزارش بعدی به طور مفصل به ان خواهیم پرداخت.

کمیسیون مالی وبودجه هم از این منظر که پای پول وسط است ناگفته مشخص است که برای قانونی جلوه دادن پول های که از سوی رییس اتحادیه از مردم گرفته می شود اهمیتش پیداست به همین دلیل سایر  روسای اتحادیه به طور جدی باید با این کمیسیون مدارا کند زیرا تمام در امد وپولدارشدن روسای اتحادیه در این کمیسیون رنگ ولعاب می گیرد. با توجه به مصوبات این کمیسیون است که روسای اتحادیه های صنفی علی رغم دهها سال ریاست اتحادیه و لذتبخش بودن درامدهای اتحادیه حاضر نیستند از صندلی ریاست کنار بروند.

کمیسیون مهم دیگر کمیسیون تشخیص است. اعضای این کمیسیون در خصوص رسته ها و دعواهای بین صنفی و واگذاری اختیار صنفی به سایر اتحادیه های رقیب نقش افرینی می کنند. رسته ها از یک اتحادیه که بخواهند کم می کنند و به دیگری که هوایشان را دارد اضافه می کنند. اعضای این کمیسیون دارای قدرت لابی گری قوی هستند وطرح ادغام از این کمیسیون می گذرد به همین دلیل اتحادیه های که بیم حذف دارند باید درلابی با این کمیسیون بسیار عالی عمل کنند. معمولا هم در زمان مشکل اتحادیه ای که با یکی از اعضای کمیسیون تشخیص دارد طرفی که عضو نیست بازنده است و در صحن علنی اجلاس هم مورد حمایت قرار نمی گیرد چون در صحن علنی اجلاس اتاق اصناف باز هم حمایت از اعضای کمیسیون ماده ۳۹ و کمیسیون بودجه و کمیسیون تشخیص در اولویت است.

برای انتشار وضعیت کمیسیون ماده ۳۹ ودیگر کمیسیون های فعال در اتاق اصناف ۳۶۹شهرستان کشور آمادگی انتشار داریم.

  • نویسنده : همت الله شکری اطاقسرا