اتاق اصناف تهران بعد از اجرای اتحادیه صنفی در تهران به نامه ارسالی رییس اتاق و مصوبه ستاد ملی کرونا در گزارشی عملکرد اتحادی هرا به عنوان تخلف به مقام ناظر اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار “دبنا “در روزهای که شیوع کرونا تاب وتوان واحدهای صنفی رابریده بود. مردم به هرطریقی برای کمک به زنده ماندن دیگری تلاش می کردند. واحدهای صنفی تعطیل بودند. ستاد ملی کرونا در خصوص مستاجرا مصوبه ای داد.

برخی از مالکان واحدهای تجاری در حد توان مالی اجاره هایشان را بخشیدند. رییس اتاق اصناف تهران هم در تاریخ ۹۹/۷/۳ به روسای اتحادیه های صنفی تهران نامه زد ودر خصوص امهال وبخشودگی اجاره واحدهای در اختیار اتحادیه های صنفی راهکاری بر اساس مصویه هیات وزیران داد.

اگر به خاطر بیاوریم تلویزیون هرکسی را که اجاره می بخشید را به عنوان فرد خیر معرفی می کرد. اطلاع رسانی کار خیر وتبلیغات وسیع در این زمینه امری ارزشمند در همه برره های زمانی است. اما متاسفانه حالا که تب وتاب آن روزها خوابید به نظر می رسد هر کسی کار خیر کرد باید تاوان بدهد.

ماجرا از این قرار است که یک اتحادیه در پی نامه اتاق اصناف تهران یک ماه اجاره واحد صنفی تحت اختیارش را بخشید. بدون اینکه کمیسیون ماده ۳۹ در این خصوص وعملکرد اتحادیه گزارشی به هیات رییسه و کمیسیون بدهد حالا هیات مدیره اتحادیه از سوی اتاق اصناف تهران متهم شدند که با بخشش یک ماه اجاره سهم ۲۰ درصدی اتاق اصناف راپرداخت نکردند. انگار که باید هیات مدیره اتحادیه به خاطرکار خیر تنبیه شوند و هزینه کار خیر را به هیات رییسه اتاق اصناف تهران ازجیب شخصی بپردازند.

  • نویسنده : همت الله شکری اطاقسرا