هرروز که چشم باز می کنیم بدون استثنا در هر لباس وکسوت ومقامی باشیم با اصناف از بیدارشدن تا لحظه خواب سر وکارداریم به همین دلیل برای ما مهم است که واحدهای صنفی در حد توان سالم و با اخلاص کار کنند تاخانواده هایمان در امنیت باشند.

اولین گروه که به ندای انقلاب ،روحانیت ،بنیانگذار انقلاب اسلامی وهمچنین همیشه به فرمان مقام معظم رهبری بدون دخالت خیلی از روسای اتحادیه ها گوش کرد بازار وبدنه اصناف است.

بدنه اصناف با خود امانی ها وعسگراولادی ها را داشت که همیشه در اجرای قانون وبسیج مردمی کنار نظام مقدس جمهوری بود، بدون اینکه چشم طمعی به صندلی ریاست اتحادیه‌های صنف داشته باشند.

 الان هم دلسوزان اصناف کسانی هستند که در هیات مدیره واتاق اصناف هیچ سمت وپست ومقامی ندارند. نمونه اش بسیج اصناف است.

در حالی که اکثرروسای اتحادیه ها بازار را رها کردند و شبانه روزبه فکرلابی برای اجرای ترفندهای نظیر ادغام اتحادیه ها، ثبت شرکت حقوقی، انتقال ازاین اتحادیه به اتحادیه دیگر هستند دولت مردمی وانقلابی با اعتقاد به توان بسیج اصناف کنترل وتوزیع کالاهای اساسی وخیلی دیگر از فعالیت های ساماندهی صنفی را به بسیج قدرتمند اصناف داد تا مردم قربانی مطاع شخصی برخی روسای اتحادیه های صنفی نشوند.

جالب است مردم در شرایط جنگ اقتصادی کنار نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند امابرخی هیات رییسه اتاق اصناف هاهمراه اکثر روسای اتحادیه های صنفی مدام در حال حضور دردفتر مقامات مسوول هستند تا شاید چند ماهی بیشتر بمانند اگرهم نشد حداقل با کمک مسوولان وزارت صمت ادغام اتحادیه ها و شرکت های حقوقی را تایید بگیرند.

وقتی که دولت تلاش دارد تا تنظیم بازار کند شما در جلسات با دولت وقوه قضاییه وبرخی از نمایندگان دنبال کاهش قیمت ها هستید یا اینکه در این جلسات دارید تلاش می کنید ریاست مادام العمرتان حتمی شود؟ شما دراین جلسات به تنها چیزی که توجه نمی کنید مردم واقتصاد جنگی کشور است.شما می جنگید رییس بمانید مردم می جنگند تا ایران اسلامی دربرابر کشورهای زیاده خواه جهان مثل همیشه پیروز شود.

آیا موروثی شدن ومادام العمرشدن واجرای ترفندهایتان مشکل اقتصاد کشور است ؟ شما بمانید بازار کجایش تغییر می کند؟ تاالان بودید در خصوص ناهنجاری های اجتماعی واقتصادی کشور کدام گام را برداشتید؟ در این دو دهه چکار مفیدی برای ارتقا اصناف کردید؟ در جنگ اقتصادی هستیم اما شما در حال خوش گذارنی در قاره اروپا وآمریکا هستید.

 اکثر روسای اتحادیه های صنفی اگر می خواهید سرباز نظام بودن را ثابت کنید گام اول قانونمداری است که همیشه از تاکیدات وفرمایشان گوهربار مقام معظم رهبری است.

آیا رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ماده ۲۲قانون نظام صنفی را اجرا کردید؟ آقایانی که اعتبارنامه هایشان تمام شد آقایانی که رفتید شرکت حقوقی ثبت کردی آقایانی که نامه زدید طرح ریختید تا ادغام اتحادیه داشته باشید همه این رفتارتان خارج از قانون است چگونه با این رفتار تان مدعی قانون مداری هستید؟

ببینید . واقع بین باشید. نه خودتان رافریب دهید ونه فکر کنید که مردم متوجه نمی شوند. با عکس یادگاری از جلسات مشکلات اصناف مرتفع نمی گردد. سالهاست که بودن اکثر روسای اتاق اصناف واتحادیه های صنفی همانند نبودنشان اصلا احساس نمی شود و بازار راه خودش را می‌رود پس چه دلیلی دارد که مجلس انقلابی به خواسته شما تن دهد؟ چه دلیلی دارد به خاطر شما انتخابات اتحادیه های صنفی برگزار نشود؟

اصناف در افکارعمومی ودر سازمانهای دولتی وزن واعتباری داشتند اما رویکرد امروزتان برای ماندن روی صندلی ریاست شاید چهره واقعی اکثر روسای اتحادیه های صنفی نمایان کردکه فقط برای خودشان کار می کنند. اصراروگدایی برای ماندن در ریاست اتحادیه را مردم دیدند. با این حرکت واقدامات شما افکار عمومی از شما می پرسد. چقدر برایشان سود دارد که این همه به در ودیوار می زنند تا بمانند؟ مگر در دوران ریاست اتحادیه چه کارهای کردند که هراس از افشای آن دارند ونمی خواهند بروند؟

پاسخ به این سوالات و پاک کردن برداشت های منفی فکارعمومی از عملکردتان یک راه دارد. دسته جمعی از سمت ریاست اتحادیه طبق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری وتبصره ۲ماده ۲۲قانون نظام صنفی  کنار بروید و ثابت کنید واقعا دلتان برای اعضای صنف ومردم واقتصاد ایران می سوزد.

نکته مهم دیگر اینکه حفظ حرمت وآبروی مومن را برخودم واجب می دانم. در این مسیر عده‌ای” همیشه مخالف” اصراردارند تا نام ومشخصات فرد یا افراد رابنویسم ووقتی اصرارشان به نتیجه نمی رسد مثل همیشه که عادت کردند ساده ترین راه را انتخاب می کنند انگ بزنند.

 به فرد یا گروهی که خودشان قبولش ندارند ومخالفش هستند بچسبانند واگرهم اینها نشد مشکلات مالی ویا اخلاقی درست کنند. خودشان هم می دانند که بانوشتن مطالب مدنظرشان سنگ روی سنگ بند نمی شود .

هدفم ازنوشتن الزام به قانونگرایی و جلوگیری از فساد و همراهی در ارتقای جایگاه اصناف در اقتصاد با هیات مدیره های جدید و پیشکسوتان باتجربه اصناف است.

بعد از ۲۰ سال فعالیت خبری در حوزه اصناف به خوبی با تمام زوایای پیدا وپنهان اصناف آشنا هستم. از دوماه قبل تا الان که هرروز نوشتم ابتدا نوشته هارا به شوخی گرفتند. واما بعد…

ترفند نخ نمای صنفی وتهمت زدن به افرادی که در مقابل قدرت نمایی شما ایستادگی کند دیگر کارساز نیست. برای اینکه کاخ امپراطوری وریاست مادام العمری شما خراب شنود به سراغ این قلم آمدید ومی خواهید با تهمت وترساندن خاموش کنید. این قلمی که می نویسد آزاد ومستقل است. علی رغم اینکه دوستان واساتید زیادی که دربدنه اصناف دارم وبرایشان احترام خاصی قایل هستم اما به هیچ فرد یا گروهی وابستگی ندارد.ارادت ویژه به اصناف دارد اصنافی که ملاکشان قانون ،منویات نظام مقدس جمهوری اسلامی ،مقام معظم رهبری  ومردم است نه هرکسی که بخواهد ازصندلی ریاست برای منویات شخصی مالی ومعنوی خودش استفاده کند.

  • نویسنده : همت الله شکری اطاقسرا