وزير کشور اعلام کرد: با پيش بيني و تشکيل کار گروهي متشکل از وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، صمت و سازمان تعزيرات و اصناف از اين پس وظيفه نظارت بر بازار به عهده اين کار گروه خواهد بود.

به گزارش پایگاه خبری کار و نشان دبنا به نقل از اتاق اصناف تهران ، احمد وحيدي، وزير کشور در پايان جلسه کميته اقدام مشترک تنظيم بازار گفت: در اين نشست سيستم قيمتگذاري، نظارت بر قيمتها، نحوه باز دارندگي متخلفان، نظارت بر اقلام و هماهنگي هاي بيشتر در سطوح ملي و استاني مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

وزير کشور با تاکيد بر اينکه کارگروهي مشابه کارگروه مشترک تنظيم بازار در سطح استانها و شهرستان ها نيز با مسئوليت استانداران و فرمانداران تشکيل مي شود، افزود: با فعال شدن چنين کارگروهي در سطح استان ها و شهرستان ها دست واسطه هاي غيرضرور و دلالهايي که در افزايش قيمت ها دخيل هستند حذف و قيمتها نيز تثبيت خواهد شد.

وحيدي درباره ضمانت اجراي تصميمات جلسات کارگروه مشترک تنظيم بازار گفت: مقرر شد ساز و کاري قوي براي اجراي اين تصميم طراحي شود که با امکان بهتر از طريق نظارت بر گلوگاههايي که ايجاد اشکال ميکنند، تعداد کالاهاي بيشتري از مرجع قيمتگذاري مورد توجه و کنترل قرار بگيرد.

وي اضافه کرد: اين تصميمات و مباحث فرايندي است که انتظار مي رود نتايج دلخواه در جهت آرامش و امنيت مردم از آن حاصل شود.