در حالی که روسای دواتحادیه درتبریز برای ادغام توافق کردند اعضای هردو اتحادیه طی امضای طوماری وارائه آن به استانداری وسازمان صمت مخالفت شدید شان رابرای ادغام اعلام کردند. به گزارش خبرنگار دبنا در جلسه قبلی کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی استان ، روسای دواتحادیه تاسیات مکانیکی و فروشندگان لوازم لوله کشی وبهداشتی وساختمانی […]

در حالی که روسای دواتحادیه درتبریز برای ادغام توافق کردند اعضای هردو اتحادیه طی امضای طوماری وارائه آن به استانداری وسازمان صمت مخالفت شدید شان رابرای ادغام اعلام کردند.

به گزارش خبرنگار دبنا در جلسه قبلی کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی استان ، روسای دواتحادیه تاسیات مکانیکی و فروشندگان لوازم لوله کشی وبهداشتی وساختمانی تبریز توافق کردند در هم ادغام شوند تا یکی از دورییس اتحادیه فعلی که مشمول رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده اند رییس اتحادیه بشوند.

این اقدام در حالی صورت گرفته است که هیات مدیره اتحادیه صنف تاسیسات مکانیکی ساختمان تبریز همراه تعداد زیادی از اعضای این اتحادیه با امضای طوماری اعلام کردند که موضوع ادغام این اتحادیه که رییس اتحادیه طی نامه ای به اتاق اصناف تبریز اعلام کرد اصلا مورد قبول هیات میدره واعضای اتحادیه نبوده ونیست و حاضر نیستند در اتحادیه دیگر ادغام شوند .

در این طومار به صراحت عنوان شده است که چون رییس اتحادیه مشمول رای دیوان شده است برای اینکه بتواند رییس بماند از این شیوه استفاده کرده است در حالی این اتحادیه اصلا شرایط ادغام اعلام شده از سوی هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی ایران را ندارد واعضا برای ماندگاری اتحادیه از هیچ اقدامی کوتاهی نکرده ونمی کنندو تبعات این ادغام بر عهده سازمان صمت واتاق اصناف تبریز خواهد بود.

همچنین در سند دیگری که به دبنا رسیده است اعضای اتحادیه فروشندگان لوازم لوله کشی وبهداشتی ساختمان تبریز هم طی طوماری نسبت به طرح ادغام با اتحادیه تاسیسات مکانیکی واکنش شدید نشان دادند وخواستار لغو این طرح شدند.

دراین طومار اعضای اتحادیه ضمن مخالفت با ادغام اعلام کردند در صورت اصرارسازمان صمت واتاق اصناف به ادغام اعضای این اتحادیه به طور حتم دست به اقدامی خواهند زد وضمن عدم مشارکت در انتخابات اقدام به تاسیس اتحادیه دیگر طبق قانون خواهند کرد.

از سوی دیگر اسنادی به دبنا رسیده است که انجمن های استانی نیز به شدت با این ادغام مخالفت کردند وخواستار توقف این ادغام شدند.

با این مخالفت ها باید منتظر بمانیم وببینیم استانداری وسازمان صمت نسبت به مخالفت اعضای دو اتحادیه نسبت به ادغام آیا هنوز بر ادغام اصرار خواهد ورزید یا ادغام را منوط به طی مراحل قانونی خواهد کرد؟

گفتنی است که طر ح ادغام برای تاسیس اتحادیه جدیدی وماندن بر صندلی ریاست از جمله ادعاهای استمرار طلبان صندلی ریاست بود که هم اکنون به شدت با مخالفت اعضای اتحادیه ها مواجه شده است.

  • نویسنده : همت الله شکری اطاقسرا