روسای دواتحادیه با همفکری وهمراهی یکدیگروبا استفاده ازکارکنان بازرسی ونظارت اتاق اصناف برای یک کدپستی دو پروانه کسب گرفتند. ماجرا ازاین قراراست که درپی غیر قانونی اعلام شدن حضور عضویت در هیات مدیره اتحادیه با استفاده ازایجاد شرکت حقوقی حالا روسای چندین دوره اتحادیه ها به تکاپو افتادند  تا با تبانی یکدیگردراتحادیه همدیگر پروانه کسب […]

روسای دواتحادیه با همفکری وهمراهی یکدیگروبا استفاده ازکارکنان بازرسی ونظارت اتاق اصناف برای یک کدپستی دو پروانه کسب گرفتند.

ماجرا ازاین قراراست که درپی غیر قانونی اعلام شدن حضور عضویت در هیات مدیره اتحادیه با استفاده ازایجاد شرکت حقوقی حالا روسای چندین دوره اتحادیه ها به تکاپو افتادند  تا با تبانی یکدیگردراتحادیه همدیگر پروانه کسب بگیرند وبرای ریاست اتحادیه یکدیگر تلاش کنند.

در نمونه واضح در یکی از کلانشهرهای شمال غرب کشور رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی به عنوان رسته خرده فروشی برای خودش و رییس اتحادیه خواربارفروشان که آن هم  رسته خرده فروشی دارد برای یک مکان که یک کدپستی دارد وبدون فعالیت صنفی در هردو پروانه فعالیت که  برای یکدیگر پروانه کسب صادر کردند تا بتوانند با فراخوان مجدد  کشاندن انتخابات اتحادیه دراتحادیه یکدیگر کاندیدای عضویت در هیات مدیره شوند وبدون شناخت و نداشتن فعالیتی در آن صنف مربوطه  بعنوان رئیس انتخاب بشوند ومدعی باشند که هیچ تقلب وتخلفی اتفاق نیفتاده است.

ار نکات جالب توجه اینکه پروانه کسب صادره این است  که در کمترا زیک هفته صادرشده است. در همین محل با همین کدپستی رییس فعلی اتحادیه پروانه کسبی دارد که به واسطه آن رییس اتحادیه وعضوهیات رییسه اتاق اصناف وبدون ابطال پروانه کسب برای خودشان پروانه کسب صادر کردند.

پروانه کسب صادره به خصوص رسته خرده فروشی برنج جز رسته های اتحادیه مذکور نیست. سوال مهم این است که مستندات مصوبه صدور پروانه کسب در هیات مدیره به چه تاریخی است؟ کمیسیون بازرسی ماده ۳۹ که چشن وچراغ کمیسیون نظارت استان است آیا گزارشی دراین خصوص ارائه کرده است؟

این دونفر که از اعضای بازرسی ونظارت اتاق اصناف هستند چون طبق قانون باید مباشر داشته باشند کارکنان بازرسی نظارت اتاق اصناف وآبدارچی اتاق اصناف  را به اتحادیه هایشان معرفی کرده وکارت مباشرت برای پروانه های کسب صادر کردند.

لازم به توضیح هست بدلیل شرایط کرونایی و عدم استعلام از اماکن و سازمان امورمالیاتی و بهداشت به نظر می رسد طی ۲ روز فاصله کاری اقدام به صدور پروانه برای یکدیگرکسب شده است.درحالیکه در اتحادیه مربوطه عمده فروشی و بنکداری ملاک صدور است. ولی متاسفانه در این اتحادیه برای رسته خرده فروشی هم پروانه کسب صادر گردیده است . آیا این موضوع قانونی است؟

گفتنی است که این وضعیت یعنی صدور پروانه کسب دراتحادیه دیگر برای ریاست اتحادیه وهمکاری برای رای جمع کردن برای یکدیگر به امری متداول در کشور در حال تبدیل شدن است. این موضوع نشان می دهد که صندلی ریاست خیلی چیزها دارد که متصدیان واحدهای صنفی تاکنون به راحتی آن را به فردی بخشیدند وخودشان غرق در مشکلات شدند.