اتاق اصناف ایران به جای وزارت صمت وسازمانه های مسوول درموضوع اعلام‌گرانی پیشقدم شده است. آیا اصناف در تعیین قیمت ها وگرانی ها نقش آفرین وتصمیم گیر شده اند؟

تاکنون سابقه نداشته است که اتاق اصناف ایران مبلغ گرانی شود. هرجه بود فقط اتحادیه ها درقالب نامه به اعضا اعلام می کردند وگرانی ها را ساز مان های دولتی ابلاغ ودر صدا وسیما اعلام می کردند.
در اقدامی جالب توجه طی دو روز گذشته شاهدیم که اتاق اصناف ایران به طور کامل مجری اعلام گرانی ها شده است واین تصور که اصناف درتعیین قیمت ها وگرانی ها وحتی کرانفروشی ها نقش دارند را به اذهان متبادر می کند.
تاکنون همیشه اصناف مدعی بود که در تعیین قیمت ها وگرانی ها نقش ندارند ومردم هم به این جمله عادت کرده بودند.اصناف هرچند مدعی بود که مسوول کنترل بازار واصناف هستند ولی مردم کنترلی نمی دیدند ونتیجه شکایات هم جریمه درتعزیرات بود.
اما حالا که شاهدیم که اتاق اصناف ایران مبلغ گرانی ها شده است تعجب می کنیم زیرا اصلا انتظار این اقدام را نداشتیم. حتی اگر بخواهید به واحدهای صنفی هم اعلام کنید راهکارش این نیست مگراینکه سکه روی دیگری داشته باشد.
سوالی که پیش می آید این اقدام هیات رییسه اتاق اصناف ایران با نشست های متعددشان با قائم مقام وزیر درهفته جاری آیا ارتباطی دارد؟آیا عدم توجه به اجرای ماده۲۲قانون‌نظام صنفی دراصناف و برآورده کردن خاص کرایان وروسای اتحادیه های صنفی وبه خصوص هیات رییسه اتاق اصناف ایران با اقدام اخیرشان ارتباط مستقیم دارد؟

  • نویسنده : همت الله شکری اطاقسرا