رئيس اتحاديه نان هاي فانتزي (حجيم و نيمه حجيم) تهران گفت: بعد از افزايش قيمت آرد براي مراکز توليد نان هاي حجيم و نيمه حجيم، توليدات اين واحدها به يک سوم کاهش يافته و برخي به کارگران شان مرخصي اجباري دادند.

به گزارش پایگاه خبری کار و نشان به نقل از اتاق اصناف تهران ، محمد جواد کرمي، رئيس اتحاديه نان هاي فانتزي (حجيم و نيمه حجيم) تهران در خصوص وضعيت مراکز توليد نان هاي فانتزي، اظهار داشت: پس از برداشته شدن سهميه آرد دولتي از واحدهاي توليدي نان فانتزي اين مراکز دچار مشکلات بسياري شدند، در حال حاضر مشکل ما کمبود آرد نيست بلکه بحث اصلي ما تفاوت قيمت آردي است که به ما داده مي شود.

وي با بيان اينکه آردي که به ما با قيمت ۱۲ هزار تومان عرضه مي شود براي مراکز توليد نان هاي سنتي قيمت ۶۶۵تومان است، افزود: قيمت آرد براي ما ۱۰ برابر و قيمت نان نيز دو برابر شده است به همين دليل خريداران نان فانتزي نيز کاهش يافته است.

رئيس اتحاديه نانهاي فانتزي( حجيم و نيمه حجيم) تهرانبا عنوان اينکه اين طرح بسيار خوب است در صورتي که به طور هماهنگ انجام شود، گفت: اجراي ناهماهنگ اين طرح سبب شد ما در برابر رغيب بزرگ نان سنتي نتوانيم در وضعيت برابر قرار گيريم، اين تصميم، کاري عجولانه بود که مشکلات زيادي را براي ما به وجود آورد.

کرمي بيان کرد: ۲۰ روز است که از اجراي اين طرح مي گذرد و در اين مدت توليدات به يک سوم کاهش يافته و همچنين به بسياري از کارگران مرخصي اجباري داده شده که در صورت تداوم امکان تعديل نيروي کارگري اين مراکز وجود دارد.

وي با عنوان اينکه رقابتي کردن فضاي توليد بسيار خوب است، خاطرنشان کرد: اما بايد موقعيت براي تمام اتحاديه هاي توليدي يکسان باشد در حال حاضر اين برنامه اجرا شده با اهداف ترسيم شده برنامه پنجم و ششم توسعه بسيار مغايرت دارد و نه تنها از ما حمايت نشده بلکه فضاي نابرابري را جهت رقابت به وجود آورده است.

رئيس اتحاديه نانهاي فانتزي( حجيم و نيمه حجيم) تهران عنوان کرد: در اجراي هر طرح بايد زيرساخت ها فراهم شود و به همه وجوه آن توجه شود