دیپلماسی گردشگری در بین کشورها بسترساز صلاح ودوستی مردم کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای است. اعضای عضو سازمان با توجه به اینکه هریک از کشورهای منابع گردشگری دیدنی دارند می توانند با انعقاد تفاهم نامه های فی مابین شرایطی را فراهم منند تا مردم هریک ازکشورهای عضو به راحتی ازکشورهای عضو دیدن کرده و به […]

دیپلماسی گردشگری در بین کشورها بسترساز صلاح ودوستی مردم کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای است.
اعضای عضو سازمان با توجه به اینکه هریک از کشورهای منابع گردشگری دیدنی دارند می توانند با انعقاد تفاهم نامه های فی مابین شرایطی را فراهم منند تا مردم هریک ازکشورهای عضو به راحتی ازکشورهای عضو دیدن کرده و به این ترتیب با استفاده ازدیپلماسی گردشگری وصنایع دستی سفیران صلح کشورشان باشند.
کمیسیون گردشگری و صنایع دستی ایران اسکوکواکس با درک صحیح و آگاهانه ای که از منابع سرشار گردشگری وصنایع دستی کشورمان دارد با کمک فعالان گردشگری وصنایع دستی برنامه ریزی دقیق اجرایی را هدفگذاری کرده است تا در جریان نمایشگاه بین المللی ایران اسکوکواکس نمایندگان شایسته گردشگری وصنایع دستی را دراین‌نمایشگاه به اعضای سازمان همکاری کشورهای شانگهای معرفی کند.
درک این نکته ضروری است که صنعت توریسم نه تنها در اوقات فراغت بلکه در کسب و کار و برخی از انگیزه های سفر ، با حرکت به مکانهای مختلف مرتبط است.

ایران اسکوکواکس“ SCOCOEX IRAN “ اولین رویداد بین المللی برای رهبران ، صاحبان و بازیگران کلیدی و تصمیم گیرندگان کسب و کارهای صنعتی و تجاری و متخصصانی است که در بهبود و توسعه رفاه اقتصادی و تجارت بین کشورهای عضو پیمان شانگهای دخیل هستند . نمایندگان این کشورها و کشورهای همسایه ایران هر دو سال یکبار در یکی از کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای گردهم می آیند تا در برنامه اقتصادی و صنعتی و علمی شرکت کنند و ایجاد ارتباط با همکاران، شرکا، مشتریان و… حضورموثر داشته باشند. ایران اسکوکواکس رویدادی بین المللی است که با عالی ترین تشریفات دیپلماتیک و مدیریتی در کالس جهانی با حضور بیش از ۲۵۰ شرکت از کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای وبیش از ۳۵۰ شرکت ایرانی، با پیش بینی سه هزار بازدید کننده خارجی از میان مقامات وچپ سرمایه گذاران و هیات های تجاری از ۲۶ کشور ،و بیش از ۲۰ هزار بازدید کننده متخصص ایرانی ، با رعایت پروتکلهای بهداشتی برگزار می شود.
صنعت گردشگری و‌صنایع دستی یکی از بهترین وتاثیرگذارترین فرایند همکاری مشترک‌ایران اسکوکواکس خواهد بود که همت فعالان گردشگری ایران درعرصه های بین المللی ورود خواهند کرد.
درایران اسکوکواکس فعل خواستن در توسعه ومعرفی صنعت گردشگری وصنایع دستی ایران را باهم به منصه ظهور خواهیم رساند.

  • نویسنده : حسن حسنپور قادیکلایی- رئیس کمیسیون گردشگری و صنایع دستی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای