رئيس اتحاديه کاشي‎ساز و کاشي فروش تهران در جايگاه هاي اتحاديه هاي صنفي گفت: اين تشکل هاي مدني بزرگ توانايي و پتانسيل بسيار بالايي دارند، مي توانند رابط بين افراد صنفي با ارگان ها و وزارت خانه ها باشند، مي توانند بازوي بسيار پرتواني براي اقتصاد کشور باشند؛ اما متاسفانه آن را تبديل به مکاني براي اجراي دستورات کرده اند.

به گزارش پایگاه خبری کار و نشان دبنا به نقل از اتاق اصناف تهران ، مصطفي گودرزي، رئيس اتحاديه کاشيساز و کاشي فروش تهران گفت: اتحاديه هاي صنفي فقط مجري دستورات شده اند در حاليکه تاريخ ثابت مي کند در گذشته داراي قدرت تصميم گيري و اجرايي زيادي بوده اند. امروزه اين سطح قدرت کاهش زيادي پيدا کرده است؛ بطوريکه حتي به جايي رسيديم که مي خواستند صدور پروانه را نيز از اتحاديه ها سلب کنند.

وي تاکيد کرد: اتحاديه هر صنفي داراي اعضايي است که با انتخابات، هيات مديره اي را تشکيل مي دهند که هر يک از چندين فيلتر مي گذرند تا تاييد صلاحيت شوند. اعضاء، هيات مديره اي را انتخاب مي کنند که در جهت منافع شان اقدام کنند. من به عنوان مسئول اتحاديه چه خدمتي مي توانم به اعضاي خود داشته باشم؟ ما فقط مجري دستورات شده ايم.

رئيس اتحاديه کاشيساز و کاشي فروش تهران در فلسفه تشکيل اتحاديه هاي صنفي بيان داشت: اين پروسه در دوره اي اجرايي شد که لزومش براي هدايت صنوف و روابط صنفي نياز بود. در آن دوره اتحاديه ها از قدرت بسيار بالايي برخوردار بودند؛ بطوريکه رياست اتحاديه توان کانديد و به دست آوردن کرسي مجلس شوراي اسلامي را داشت؛ اما بتدريج فلسفه وجودي اتحاديه ها تنها به يک تشکل خلاصه گرديد.

وي ادامه داد: در حال حاضر اتحاديه ها توانايي اجرايي کردن قوانين را ندارد. اتحاديه ها در تدوين قوانين هم هيچ نقشي ندارند و تنها به عنوان مجري هستند. در بسياري از مواقع قوانين دستخوش تغييرات مي شود اما مسئولان اتحاديه ها مجري و دنباله رو تصميمات دولتي هستند. امروزه هم مسئول وصول مطالبات سازمان امور مالياتي از صنوف تحت پوشش خود شده اند ، وصول مطالبات وظيفه سازمان امور مالياتيست اما اين مسئوليت را با ماده ۱۸۶ بر عهده اتحاديه ها گذاشته اند.

گودرزي در ادامه تاکيد کرد: تصميم بر تشکيل اتحاديه ها در زمان خودش بسيار عاقلانه و بجا بوده است؛ اما اکنون اتحاديه ها فقط يک تشکل وجودي دارند بدون اينکه اختيار داشته باشند. قدرت اتحاديه ها امروز تنها در حيطه بررسي پروانه هاي کسب افراد فعال در آن اتحاديه مي باشد که در صورت نداشتن پروانه اقدام به صدور پروانه مي کنند. در مقابل اولين جمله اي که صنوف مي پرسند اين است؛ اتحاديه براي ما چه خدماتي ارائه مي دهد که حق عضويت مي خواهد؟ و ما پاسخي نداريم.

وي در ادامه تصريح کرد: اتحاديه ها تنها کاري که مي توانند در حوزه اختيارات شان انجام دهند صدور پروانه کسب است. جالب است که در اين حيطه نيز اساسًا قوانين دست و پا گيري مانند ماده ۱۸۶ قانون ماليات هاي مستقيم مواجه مي شوند.

رئيس اتحاديه کاشي‎‎ساز و کاشي فروش تهران تصريح کرد: وزارت دارايي به اندازه کافي ابزار در دست دارد که مودي را ملزم به تبعيت نمايد، چرا اصناف را به جان افراد مي اندازد؟ وظيفه ما قانونمند کردن اعضاست، ابزار سازمان امور مالياتي براي وصول ماليات نيستيم. موانع اين چنين، حتي صدور پروانه کسب را از دست اتحاديه ها خارج مي سازد. اتحاديه با تلاش بسيار و صرف مخارج و هزينه هاي سنگين، سعي در قانونمند کردن افراد مي کند اين در حالي است که سازمان کاري مي کند که از قانون فرار مي کنند، بايد شرط اين قانون در صدورپروانه کسب حذف شود.

وي از مهمترين معضلات اصناف را دستورات صادره از بالا به پايين دانست و گفت: قوانين مربوط به اصناف جاي ديگري تصويب مي شود. در تدوين قوانين از اتاق هاي اصناف و اتحاديه ها هيچ خبري نيست؛ فقط ابلاغ مي گيرند و بايد اجرا کنند. آيا قابل اجراست يا خير، هيچ بررسي نمي شود. بعلاوه اينکه قوانين بايد بر اساس شرايط نوشته شود، زماني که سازمان امور مالياتي هيچ شفافيتي ندارد، تنها به گرفتن ماليات بسنده مي کند و به عبارتي دست بگير دارد در حاليکه هيچ خدماتي به اصناف داده نمي شود.

گودرزي بيان کرد: در تمام دنيا در برابر اخذ ماليات، موظف به ارائه خدمات هستند. در ايران مسير مشخصي را سازمان امور مالياتي معلوم نمي کند. از سوي ديگر در گذشته که بدون ماده ۱۸۶ پروانه کسب صادر مي کرديم چه اشکالي داشت؟ در آن زمان هم سازمان به حق و حقوقش مي رسيد.

وي در جايگاه اتحاديه ها در هيئت هاي حل اختلاف نيز بيان داشت: غير از اينکه پروانه صادر مي کنيم در هيئت هاي حل اختلاف اتحاديه ها به عنوان عضو، چه نقشي مي توانند در دفاع از اعضا انجام دهند؟ اين کميسيون داراي سه عضو است که در صورت توافق دو نفر با راي از نفر سوم که نماينده اصناف است کاري بر نمي آيد. از اتحاديه پشتيباني لازم صورت نمي گيرد.

رئيس اتحاديه کاشي‎‎‎ساز و کاشي فروش تهران در اهميت تحقيق و تفحص بيان داشت: هر موضوعي در کشور بدون تحقيق و پژوهش به بن بست مي رسد، حال آنکه هر تحقيق و پژوهشي نيازمند هزينه است. اتحاديه ها نمي توانند درآمد داشته باشند، بنابراين هزينه اي هم نمي توانند در خصوص پژوهش انجام دهند. در حاليکه موضوع زيادي براي اين امر در دست دارند.