کمیسیون نظارت بر اصناف تهران با پس گرفتن مصوبه قبلی دیروز تصویب کرد تا انتخابات دوم اتحادیه صوت وتصویر تهران در طی روزهای آیند برگزار شود.

کمیسیون نظارت براصناف تهران بعداز اعلام نظر دبیرخانه هیات عالی نظارت براصناف مبنی بر مغایرت با قانون نظام‌صنفی باردیگر کمیسیون نظارت تهران تشکیل جلسه داد وعلی رغم مخالفت نمایندگان اتاق اصناف تهران رای به برگزاری دوردوم‌انتخابات اتحادیه صوت وتصویر دادند.
کمیسیون نظارت براصناف تهران بنا به درخو‌است اتاق اصناف تهران رای به انحلال اتحادیه صوت وتصویر تهران و الحاق رسته موبایل فروشان به اتحادیه مخابرات دادند.
این مصوبه ازانجا استارت خورد که دونفراز داوطلبان عضویت درهیات مدیره بنابه دلایلی بعدازبرگزاری دور اول انتخابات اتحادیه که حدنصاب نرسید ازادامه کارانصراف دادند.
بعدازاینکه مصوبه کمیسیون به دبیرخانه هیات عالی نظارت براصناف ارجاع شد تعدادی از داوطلبان طی نامه ای به دبیرخانه ونهادهای نظارتی خواستار احقاق حق اعضای اتحادیه شدند. همچنین اعضای اتحادیه با امضای طوماری خواستار حلوگیری از انحلال اتحادیه شدند.
این طومار همراه با نامه ای توسط یکی از داوطلبان به دفتر رییس جمهور و وزیر صمت تحویل داده شد. این داوطلب مدافع حقوق اتحادیه باهمکاری سایر داوطلبان با رییس سازمان صمت تهران و رییس دبیرخانه هیات عالی نظارت بارها دیدار داشتند.
دبیرخانه هیات عالی نظارت نیز با ارسال نامه ای به سازمان صمت تهران مصوبه انحلال اتحادیه صوت وتصویررا مغایر قانون تشخیص داد.
اعضای کنیسیون تا دیروز دربرابراین قانون مقاومت کردند اما سرانجام قانون برنده شد ودیروز کمیسیون نظارت براصناف تهران علی رغم مخالفت نماینده اتاق اصناف تهران تصویب کرد که انحلال ملغی شود ودور دوم انتخابات اتحادیه صوت وتصویر هرچه زودتر برگزارشود.
گفتنی است که یکی از نمایندگان اتاق اصناف تهران درجلسه کمیسیون نظارت براصناف تهران کسی است که خودش درخواست انحلال اتحادیه صوت وتصویر را داد.

  • نویسنده : همت الله شکری اطاقسرا