به گزازش پایگاه خبری کار و نشان دبنا به نقل از اتاق اصناف تهران ، ابوالقاسم شيرازي، رئيس اتحاديه توليدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران گفت: ستاد مبارزه با کالاي قاچاق در چند سال گذشته خوب عمل کرده است؛ ولي همچنان در فضاي مجازي سفارش کالاي قاچاق وجود دارد که از طريق شرکت پست تحويل مشتري […]

به گزازش پایگاه خبری کار و نشان دبنا به نقل از اتاق اصناف تهران ، ابوالقاسم شيرازي، رئيس اتحاديه توليدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران گفت: ستاد مبارزه با کالاي قاچاق در چند سال گذشته خوب عمل کرده است؛ ولي همچنان در فضاي مجازي سفارش کالاي قاچاق وجود دارد که از طريق شرکت پست تحويل مشتري ميشود.

وي با بيان اينکه بحث ماليات چالش اصلي اين صنعت است گفت: در بحث ماليات که امسال قرار است به صورت تکميل اظهارنامه براي توليدکننده ها و فروشنده ها انجام شود، روي تراکنش ها محاسبه مي شود که اين هم به نوعي چالش محسوب مي شود.

رئيس اتحاديه توليدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران تصريح کرد: شهرک هاي صنعتي و صنفي نياز صنعت نساجي است.

شيرازي در ارتباط با چالش صنف در فضاي مجازي نيز اظهار داشت داد: همچنان در فضاي مجازي سفارش کالاي قاچاق مي شود. شهرک هاي صنعتي و صنفي نياز اين صنعت بوده و بحث ماليات چالش اصلي اين صنعت است.