اتاق اصناف تهران یکی از ثروتمندترین اتاق ها درکشوراست ک هبا داشتن سه ساختمان در سه نقطه از شهر تهران ورها کردن دوساختمان بدون استفاده در ساختمان دبیرخانه هیات عالی نظارت مستاجراست ولی اجاره نمی پردازد.

اتاق اصناف تهران به سبب ادغام مجمع توزیعی وتولیدی در سال ۹۳ دارای سه ساختمان درتهران است ولی با رها سازی دو ساختمان گران قیمت در یک ساختمان دبیرخانه هیات عالی نظارت اداره بازرسی ونظارتش را مستقر کرد ومستاجر است ولی اجاره نمی دهد.
براساس این گزارش یک ساختمان ارزشمند وگران قیمتش همان ساختمان مجمع توزیعی قدیم است که الان استفاده ای نمی شود ویک نفربه عنوان نگهبان از آن طی روز حفاظت می کند.
ساختمان دیگر هم همین اتاق اصناف فعلی در خیابان دکتر شریعتی است که درحال بهره برداری واستفاده است.
اما ارزشمند ترین ساختمان اتاق اصناف تهران که در حال حاضر پیش بینی می شود بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان ارزش دارد بدون هیچ استفاده ای سالهاست رها شده است. در خصوص این ساختمان و نقشه های که هیات رئیسه اتاق اصناف تهران تا قبل از تحویل دادن هیات رئیسه برای این ساختمان در سر دارند در گزارش دیگری توضیح خواهیم داد و اینکه چطور شد دهها کولر وشیرآلات وقطعات دیگر ساختمان طی شش ماه اخیر به سرقت رفت.
ساختمان دیگر هم ساختمان سازمان بازرسی ونظارت اتاق اصناف تهران است که دراین ساختمان مستاجر هستند ولی اجاره ای به مالک پرداخت نمی کنند. مالک این ساختمان دبیرخانه هیات عالی نظارتب راصناف وزارت صمت است. اینکه چطور دبیرخانه هیات عالی نظارت با وجودی که می دانسته اتاق اصناف تهران ثروتمندترین اتاق در کشور است ولی تاکنون ساختمانش را پس نگرفته است سوالی است که مسوولان قبلی و حالا هم رئیس فعلی دبیرخانه هیات عالی نظارت باید توضیح بدهد که چرا در خصوص این یک مورد ساختمان بیت المال تاکنون هیچ اقدامی نکرده است؟
در خصوص مسایل مالی اتاق اصناف تهران ودلیل سکوت کمیسیون نظارت براصناف تهران و اینکه چطور می شود هر نامه ای در گذشته از سوی رئیس اتاق اصناف تهران امضا شده و به کمیسیون نظارت می رفت ومصوب می شد حرفها زیاد است. اما کمیسیون نظارت براصناف و سازمان صمت تهران که متولی نظارت بر بیت المال مستقر در اتاق اصناف تهران است چرا تاکنون گزارشی در خصوص ساختمانهای اتاق اصناف تهران به نهاد وسازمان بالادستی ارائه نکرده است؟ آیا گزارشی در خصوص سرقت در ساختمان اتاق اصناف تهران دارد و به دبیرخانه هیات عالی نظارت ارائه داده است؟
نکته مهم دیگر سکوت روسای اتحادیه های صنفی تهران است. هریک از ساختمانهای اتاق اصناف تهران با پولی که اعضای اتحادیه های صنفی به عنوان حق عضویت و یا همیاری به اتحادیه دادند اتحادیه ها با پرداخت سهم ۲۰ درصدی به اتاق اصناف یاهمان مجمع توزیعی و تولیدی سابق زمینه خرید این سه ساختمان را فراهم کردند.
ساختمان های اتاق اصناف تهران بیت المال وسهم تک تک متصدیان واحدهای صنفی تهران است. هیچ کسی حتی هیات رئیسه اتاق اصناف تهران و روسای اتحادیه های صنفی نباید به خودش حق بدهد که در قبال اتفاقات گذشته وآینده در خصوص ساختمان های اتاق اصناف سکوت کند. باید از هیات رئیسه بخواهند تا توضیح دهد که چرا سالهاست این ساختمانها بدون استفاده رها شدند وساختمان نوساز و گران قیمت بدون استفاده تبدیل به ساختمانی متروکه شده است؟ راستی چرا روسای اتحادیه های صنفی تهران در خصوص اتفاقات واقدامات اتاق اصناف سکوت کردند وطی چهارسال اخیر کدام خواسته قانونی داشتند که به صورت مکتوب از هیات رئیسه پیگیری کردند ونتیجه اش چی بود؟ چرا روسای اتحادیه های صنفی در خصوص مسایل مختلف ومالی وصدور دهها مجوز نمایشگاهی نظاره گرهستند؟
اگر قرار باشد کسی که رئیس اتحادیه است وبه دوستش رای داده است و وی عضو هیاترئیسه اتاق اصناف شده ونسبت به هرگونه عملکردش که تبعاتش به متصدیان صنفی می خورد بی تفاوت بوده وتماشاگر باشد خوب فرق این قبیل رئیس اتحادیه با عابر رهگذر جلوی ساختمان اتاق اصناف چیست؟ چرا روسای اتحادیه های صنفی مطالبه گر نیستند؟
آیا تبدیل ساختمان نوساز به یک ساختمان متروکه وتصمیم برای فروش این ساختمان یک نقشه از قبل طراحی شده است؟ خریدار کیست ؟ چه کسی بر نحوه فروش این ساختمان نظارت دارد؟آیا ماجرای فروش ملک قبلی مجمع توزیعی در تقاطع خیابان شریعتی و خیابان ملک تکرار می شود؟ آیا این موضوعات مهم را هم نمایندگان مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اطلاع دارند ؟

  • نویسنده : همت الله شکری اطاقسرا