نماينده وزير صمت در اتاق اصناف ايران و رئيس اتاق اصناف تهران گفت: بايد همه مجموعه‌ها براي ريشه کن شدن کالاي قاچاق و دخاني تلاش کنند و در اين زمينه آموزش و فرهنگ سازي نقش مؤثري خواهد داشت.

به گزارش پایگاه خبری کار و نشان دبنا به نقل از اتاق اصناف تهران ، نشست وب کنفرانس مديريت عرضه محصولات دخاني با محوريت تمرکز بر راهکارهاي مبارزه با قاچاق و محصولات تقلبي در راستاي ساماندهي و کاهش سطح عرضه محصولات دخاني با حضور قاسم نوده فراهاني، نماينده وزير صمت در اتاق اصناف ايران و رئيس اتاق اصناف تهران، هوشيار فقيهي دبيرکل و بهنام نيک منش معاون بازرسي و نظارت اتاق اصناف ايران، روساي اتاق هاي اصناف مراکز استان به همراه روساي اتحاديه هاي صنفي مرتبط با عرضه محصولات دخاني در مراکز استان ها، مديران بازرسي و نظارت مراکز استان ها و نمايندگان ارگان ها و سازمان هاي ذيربط برگزار شد.

در اين نشست قاسم نوده فراهاني، نماينده وزير صمت در اتاق اصناف ايران با بيان اينکه مبارزه با عرضه دخانيات وکالاي قاچاق عزم ملي مي خواهد و لازم است همه مجموعه ها و ارگان ها براي مبارزه با کالاي دخاني و قاچاق همکاري داشته باشند اظهار کرد: به طور کلي شاهد هستيم که بار کالاي قاچاق همراه با تريلي بدون هيچ گونه برخورد و توقيفي هزاران کيلومتر مسير را تا مرز استاني طي مي کنند؛ اما زماني که به درب واحد صنفي مي رسد تخلف محسوب مي شود، بنابراين بايد همه مجموعه ها براي ريشه کن شدن کالاي قاچاق و دخاني تلاش کنند و در اين راستا آموزش و فرهنگ سازي نيز نقش بسيار موثري خواهد داشت.

فراهاني با تاکيد بر اينکه تمامي واحدهاي عرضه کالاي دخاني بايستي پروانه کسب و QR کد داشته باشند تاکيد کرد: چند سالي است که موضوع ساماندهي واحدهاي فاقد پروانه کسب مطرح و در حال پيگيري است که هنوز به نتيجه دلخواه نرسيديم امسال عزم جدي در ساماندهي فعاليت واحدهاي بدون پروانه کسب را در دستور کار داريم.

در اين نشست ضمن تاکيد بر ضرورت اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا در خصوص احياي ماده ۶۲ قانون نظام صنفي و همچنين اصلاح دستورالعمل موضوع ماده ۷ مبارزه با قاچاق محصولات دخاني مبني بر اضافه شدن اتحاديه دکه داران و جرايد به اتحاديه هاي مجاز و مرتبط محصولات دخاني مقرر گرديد اتحاديه هاي صنفي بر اساس مصوبات سيزدهمين جلسه ستاد مبارزه با کالاهاي قاچاق و تقلبي محصولات دخاني وزارت صمت با توجه به موافقت مهلت يک ساله از سوي وزارت بهداشت به واحدهاي صنفي دکه داران و جرايد هرچه سريع تر نسبت به استعلام از وزارت بهداشت، صدور پروانه کسب و ساماندهي فعاليت واحدهاي فاقد پروانه کسب اقدام نمايند.