بایگانی‌های اتاق تعاون | خبرگزاری دبنا | کار و نشان
دبیرکل اتاق تعاون کشور: نگاه دولت به بخش تعاون عمق استراتژیکی ندارد ۲۶ مرداد ۱۳۹۸

دبیرکل اتاق تعاون کشور: نگاه دولت به بخش تعاون عمق استراتژیکی ندارد

دبیرکل اتاق تعاون کشور اظهار داشت: نگاه دولت به بخش تعاون عمیق نیست و عمق استراتژیک ندارد که قانون اساسی گفته و مقام معظم رهبری تاکید کرده و ما برای کاهش طبقاتی و بهبود ضریب جینی به شدت به این شیوه حقوقی که در دنیا جواب داده نیاز داریم.