بایگانی‌های ارتقا ذهن | خبرگزاری دبنا | کار و نشان
جراحی ذهن مسیری برای رسیدن به موفقیت ۱۹ اسفند ۱۴۰۰

جراحی ذهن مسیری برای رسیدن به موفقیت

مشاور و مدرس کسب و کار و برنامه ریزی گفت:برای انجام یک کار و خلق یک اثر ابتدا باید آن را در ذهن تصور و تعریف کرد تا بتوان به واقعیت تبدیلش کرد.