بایگانی‌های سینمای گیشه | خبرگزاری دبنا | کار و نشان
بلایی به نام «سینمای گیشه» ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

بلایی به نام «سینمای گیشه»

سینۀ سوختۀ سینما امروزه مملو است از زخم هایی که فرزندان آن به بدنه وارد کرده اند. روی پردۀ نقره ای سیاه است، آن هم از وقتی که از فیلم های فاخر کمدی مانند لیلی با من است کمال تبریزی، رسیده ایم به فیلم هایی که با دیالوگ های سخیف و جنسی به سر حد […]