بایگانی‌های لباس جوانان | خبرگزاری دبنا | کار و نشان
برند پوشاک لوسیفر بر سر دوراهی رفع موانع تولید یا ایجاد موانع برای تولید ۱۵ فروردین ۱۴۰۰

برند پوشاک لوسیفر بر سر دوراهی رفع موانع تولید یا ایجاد موانع برای تولید

در سالیان اخیر که فشار تحریم ها هم به زندگی و معیشت مردم فشار وارد کرد و هم چرخ تولید و صنعت کشور را هدف گرفته بود، بودند تولید کنندگانی با دست و پنجه نرم کردن با غول هفت سر تحریم های خارجی و برخی سو مدیریت های داخلی توانستند چرخ صنعت و کارآفرینی خود را بچرخانند و سفره جوانهای ایرانی را رنگین نگه دارند.