بایگانی‌های مجنون | خبرگزاری دبنا | کار و نشان
عراق برای توسعه ۸۰ چاه نفت در میدان مجنون با چین قرارداد بست ۱۶ شهریور ۱۳۹۸

عراق برای توسعه ۸۰ چاه نفت در میدان مجنون با چین قرارداد بست

شرکت نفت عراق قراردادی با یک شرکت چینی برای توسعه و تکمیل ۸۰ چاه نفتی در میدان نفتی بزرگ مجنون در استان جنوبی بصره امضا کرد .