بایگانی‌های مدارک | خبرگزاری دبنا | کار و نشان
ضرورت دریافت تصویر از مدارک هویتی شهروندان در سیستم بانکی کشور ملغی شد ۱۳ شهریور ۱۳۹۸

ضرورت دریافت تصویر از مدارک هویتی شهروندان در سیستم بانکی کشور ملغی شد

با تصویب شورای عالی مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، ضرورت دریافت تصویر از مدارک هویتی شهروندان در سیستم بانکی کشور ملغی شد.