بایگانی‌های کمیسیون نظارت مرکز | خبرگزاری دبنا | کار و نشان
شهرفرنگ انتخابات هیات مدیره اتحادیه های صنفی در کشور ۱۱ مهر ۱۴۰۰
در وزارت صمت وکمیسیون نظارت استانها چه می گذرد؟!

شهرفرنگ انتخابات هیات مدیره اتحادیه های صنفی در کشور

بخشنامه صادره از سوی مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صمت در کمیسیون نظارت مرکز استان مازندران وتو شده و حکم به حضور افرادی در هیات مدیره یک اتحادیه در شهرستان قایمشهر داده شد که برای چهارمین بار عضو هیات مدیره اتحادیه شدند.