بایگانی‌های کنسرواتوار | خبرگزاری دبنا | کار و نشان
در تاریخ شش هزار ساله ایران، اولین کنسرواتواری هستیم که ثبت شده ایم. ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
بهزاد معافی رئیس کنسرواتوار تهران:

در تاریخ شش هزار ساله ایران، اولین کنسرواتواری هستیم که ثبت شده ایم.

کنسرواتوار تهران حدود بیست سال است که در عرصه تربیت نوازندگان سازهای ایرانی و غربی فعالیت می کند و سه تن از نوازندگانش در مسابقات جهانی جایزه گرفته اند.